Turystyka

Projekt zakłada realizację kilku etapowych działań zmierzające do rozwoju produktu turystycznego wytworzonego na bazie potencjału antropogenicznego regionu oraz walorów przyrodniczych powiatu sokołowskiego. Ważnym elementem jest również jego komplementarność wobec działania 6.1 „Kultura” RPO WM, bowiem rezultaty projektu przyczynią się do pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w zakresie historii, sztuki, techniki oraz architektury wojskowej, a także wzrostu tożsamości kulturowej mieszkańców powiatu sokołowskiego.

Informacja podane w studium są zgodne z prawdą i oparte na oficjalnych dokumentach strategicznych, finansowych oraz opracowaniach związanych z przedstawianą tematyką oraz zgodne z dokumentami programowymi, politykami Unii Europejskiej i krajowymi. Dokument ten wskazuje optymalny zakres projektu realizowanego przy najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych oraz wykazuje zasadność inwestycji pod względem finansowym, instytucjonalnym, prawnym i środowiskowym.

Autorem projektu jest Fundacja EXCITA Polonia która w ramach prywatnych zbiorów rozpoczęła budowanie kolekcji wojskowych pojazdów (w kolejnych latach poszerzana o wozy bojowe oraz artylerię).

Fundacja, została ustanowiona przez fundatora: Mariusza Murawskiego w dniu 5 lutego 2014 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Replin Kancelarii Notarialnej Anna Replin z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 lok. 74, Repetytorium A nr 323/2014 oraz aktem notarialnym Aneks do Ustanowienia Fundacji, Repetytorium A nr 563/2014.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz.97 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.

Fundacja posiada osobowość prawną i jako wnioskodawca jest uprawniona do aplikowania w ramach niniejszego konkursu, jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

Fundacja została założona na początku 2014 roku, aby zabezpieczyć obiekty po byłych jednostkach wojskowych, które po likwidacji ulegały dewastacji oraz poszukiwanie i renowacja zabytkowych eksponatów z czasu I i II wojny światowej. Fundacja powołała muzeum, które zajęło się gromadzeniem eksponatów związanych z historią regionalną i wojskową. Równolegle prowadzi działania popularyzujące historię i integrujące społeczność lokalną – organizuje wystawy, spotkania pasjonatów militariów, historii, podróżników. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Fundacja może się pochwalić nawiązaniem współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dzięki posiadanym zasobom Fundacja postanowiła wypromować gminę Bielany i przyciągnąć na ten teren nową grupę turystów związanych z tzw. turystyką militarną, która w Polsce znajduje co raz więcej zwolenników zarówno z kraju jak i zagranicy.

Na zasób Fundacji składają się militaria wojskowe i lotnicze, dokumenty dotyczące techniki wojskowej, fotografie, a także inne dokumenty i pamiątki związane z historią militarną. Wszystkie eksponaty do tej pory były własnością Pana Mariusza Murawskiego, który wniósł je do zasobów instytucji w celu propagowanie jej działań statutowych.

Zgodnie z celami statutowymi do zadań Fundacji należą działania na rzecz:

 • poprawy stanu świadomości historycznej społeczeństwa, wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, pielęgnowania i przekazywania młodemu pokoleniu historii niepodległościowej,
 • propagowania i rozwijania idei wolnego i solidarnego społeczeństwa,
 • gromadzenia i ochrony historycznych przedmiotów i zasobów archiwalnych,
 • prowadzenia badań naukowych, opracowywania i publikowania dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie, wiedzy historycznej,
 • gromadzenia i ochrony zabytków,
 • wspierania muzealnictwa,
 • wspierania Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach,
 • wspierania ruchu kolekcjonerskiego oraz rekonstruktorskiego,
 • ratownictwa i ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego państwa,
 • likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń oraz pomoc ich ofiarom,
 • podnoszenia świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • promocja walorów przyrodniczych regionu,
 • odzyskania i zabezpieczenia zaginionych, ukrytych, skradzionych czy porzuconych zabytków,
 • wspomagania innych podmiotów w zakresie realizacji statutowych celów Fundacji,
 • wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rezultaty projektu skierowane będą do następujących grup (odbiorcy programu kulturowego i oferty edukacyjnej Muzeum):

 • Dzieci do wieku wczesnoszkolnego (pod opieką dorosłych i psychologa),
 • grupa młodzieży gimnazjalnej i licealnej – młodzież zwiedza muzeum z przewodnikiem,
 • studenci, młodzież akademicka i doktoranci – specjalne zajęcia i wykłady tematyczne,
 • nauczyciele – seminaria, konferencje i szkolenia dla pedagogów,
 • seniorzy,
 • historycy zawodowi oraz pasjonaci historii,
 • goście konferencyjni, biznesowi oraz uczestnicy eventów organizowanych przez zaprzyjaźnione podmioty
 • mieszkańcy Warszawy, w tym rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • turyści krajowi i zagraniczni,
 • polonia,
 • osoby zainteresowane militarystyką (zorganizowane grupy zwiedzających z kraju i zagranicy)

Projekt w swoim wymiarze oraz zasięgu odbiorcy stanie się istotnym element zabezpieczenia „żywego pomnika historii” na cele turystyki i kultury, a w przyszłości ma szansę stania się ważnym ośrodkiem animowania, propagowania i realizacji wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych dla społeczności lokalnej, regionu oraz także dla turystów z zagranicy.Budowa wspólnie z kooperantami oferta będzie dostępna przez większą część roku.

Wnioskodawca realizuje niniejszy projekt indywidualnie, w oparciu o własne kadry administracyjne i techniczne, przy wsparciu ekspertów zatrudnionych na czas realizacji projektu, a także pomocy merytorycznej ze strony kooperantów, którzy wyrazili chęć współudziału w realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Projekt realizowany będzie w kooperacji z Podlaskim Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce, Muzeum Zbrojownia w Liwie, Fundacja Eksponat. Wynikiem realizacji projektu będzie stworzenie wspólnej oferty programowej opartej na kluczowych czynnikach jak są dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne.

W ramach projektu przewidujemy przygotowanie następujących składników turystycznych:

 1. kąpielisko oraz lodowisko w zimę
 2. przygotowanie wspólnego przewodnika
 3. punkt informacji turystycznej
 4. przygotowanie wspólnego portalu
 5. przejażdżki bryczką i innymi zabytkowymi pojazdami
 6. opracowanie szlaku przyrodniczo- historycznego
 7. strzelnica, paintball,
 8. organizacja pikników oraz wspólnych festiwali
 9. wspólna oferta biletowa kooperantów

Dodatkowo rezultatem wspólnych działań z Kooperantami zaproszonymi do projektu będzie organizacja skansenu militarnego - jako zespołu zbiorów militarnych i edukacji w zakresie wychowania patriotyczno-kulturowego

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Bielany poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w oparciu o potencjał historyczny związany z Fundacją oraz zintensyfikowanie działań z zakresu edukacji historycznej. Celem bezpośrednim projektu jest utworzenie miejsca edukacyjno – turystycznego, które przyciągnie w okolice turystów z innych regionów (w tym również zagranicznych fanów militaryzacji). Dzięki uzyskanemu wsparciu powstaną konkurencyjne produkty subregionu a także istotnie wpłyną na jakość życia mieszkańców korzystających z powstałej infrastruktury. Realizacja całego Projektu nada większego znaczenia miejscu jego eksponowaniu i utrwaleniu w świadomości społeczeństwa w powiązaniu z ochroną wyjątkowo cennych zabytków militarnych. Prowadzenie edukacji kulturowej i historycznej może pomóc w uzyskaniu przekonania, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa i buduje dziedzictwo historyczne mieszkańców Mazowsza.

Autorem projektu jest Fundacja EXCITA Polonia która w ramach prywatnych zbiorów rozpoczęła budowanie kolekcji wojskowych pojazdów (w kolejnych latach poszerzana o wozy bojowe oraz artylerię). Fundacja została założona na początku 2014 roku, aby zabezpieczyć obiekty po byłych jednostkach wojskowych, które po likwidacji ulegały dewastacji oraz poszukiwanie i renowacja zabytkowych eksponatów z czasu I i II wojny światowej. Fundacja powołała muzeum, które zajęło się gromadzeniem eksponatów związanych z historią regionalną i wojskową. Równolegle prowadzi działania popularyzujące historię i integrujące społeczność lokalną – organizuje wystawy, spotkania pasjonatów militariów, historii, podróżników oraz działa na rzecz promocji obszarów gminy Bielany (w tym również jej walorów przyrodniczych).

Do najważniejszych działań inwestycyjnych związanych z przygotowaniem nowej oferty turystycznej wykorzystującej składniki historyczne będzie:

 1. Budowa bazy turystycznej – miejsce biwakowe (drogi dojazdowe, ogrodzenie, atrakcje turystyczne itd.).
 2. Przekształcenie stawu w kąpielisko, w zimie staw pełnił będzie funkcję lodowiska.
 3. Strona internetowa, oznakowanie trasy turystycznej łączącej Muzea, e wycieczka, dostęp do Internetu.
 4. Przygotowanie możliwości przejażdżek historycznym sprzętem wojskowym .
 5. Przygotowanie terenu i zakup sprzętu do Paintballa .
 6. Stworzenie strzelnicy sportowej.
 7. Dostosowanie obiektu i otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udogodnienia dla rodzin i osób starszych.
 8. Siłownia na świeżym powietrzu.
 9. Dokumentacja projektowa (studium wykonalności).

Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne, której do tej pory były wykluczone uzyskają możliwość skorzystania z zasobów infrastruktury. W ramach działań skierowanych bezpośrednio do ww. grupy przewidujemy przygotowanie specjalnych miejsc biwakowych, wydzielonych miejsc parkingowych oraz odpowiednich podjazdów przy strzelnicy. Prace w tym zakresie będą dotyczyły również likwidacji barier w istniejących już obiektach.

W celu zwiększenia zasięgu projektu fundacja zamierza pozyskać turystów z zagranicy poprzez przygotowanie informacji ofertowych na stronie internetowej (min. w zakresie oferty programowej przygotowanej wspólnie z kooperantami) również w językach obcych (angielski, niemiecki, co w znaczący sposób zwiększy zasięg projektu. dzięki odpowiedniemu przygotowaniu infrastruktury będziemy w stanie organizować zagraniczne imprezy cykliczne o tematyce historycznej oczywiście przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych regionu.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Bielany poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w oparciu o potencjał historyczny związany z Fundacją oraz zintensyfikowanie działań z zakresu edukacji historycznej. Celem bezpośrednim projektu jest utworzenie miejsca edukacyjno – turystycznego, które przyciągnie w okolice turystów z innych regionów (w tym również zagranicznych fanów militaryzacji). Dzięki uzyskanemu wsparciu powstaną konkurencyjne produkty subregionu a także istotnie wpłyną na jakość życia mieszkańców korzystających z powstałej infrastruktury. Realizacja całego Projektu nada większego znaczenia miejscu , jego eksponowaniu i utrwaleniu w świadomości społeczeństwa w powiązaniu z ochroną wyjątkowo cennych zabytków militarnych. Prowadzenie edukacji kulturowej i historycznej może pomóc w uzyskaniu przekonania, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa i buduje dziedzictwo historyczne mieszkańców Mazowsza.

Cel główny realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych inwestycji, którymi są:

 • Wypromowanie nowych produktów turystycznych regionu o charakterze przyrodniczo – historycznym., (atrakcje historyczne na powietrzu w otoczeniu natury min. paintball, organizacja inscenizacji manewrów, podchody , możliwość skorzystania z kąpieliska, lodowiska itd.);
 • Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne oraz komfort życia społeczeństwa regionu poprzez budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej,
 • Zwiększenie liczby turystów odwiedzających region, a tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy w zakresie usług świadczonych na rzecz turystów,
 • Poprawa atrakcyjności gospodarczej gminy Bielany.

Kompleksowe przedstawienie oferty turystycznej regionu ze szczególnym naciskiem na przedstawienie oferty miejscowości objętych projektem zwiększy liczbę turystów odwiedzających gminę Bielany i całe województwo mazowieckie. Zaproponowane rozwiązania pozwolą utrzymać atrakcyjność oferty przez cały rok.

W wyniku realizacji Projektu osiągnięte powinny zostać następujące efekty:

 • dla mieszkańców gminy: zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Bielany poprzez wykorzystanie jej naturalnych walorów oraz stworzenie szerokiej oferty turystycznej składającej się z nowych produktów
 • dla administracji publicznej: wzrost zainteresowania turystów gminą Bielany przyczyniający się do rozwoju turystyki w regionie wpływającej pozytywnie na sytuację gospodarczą gminy zwiększające jednocześnie zatrudnienie w regionie.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, jakim jest „poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa", celu szczegółowego RPO WM - „aktywizacja obszarów atrakcyjnych turystycznie" oraz Priorytetu VI-Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, którego celem jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy regionu. Zwiększenie liczby turystów-konsumentów, korzystających z zasobów Muzeum przyczyni się do aktywizacji i ożywienia gospodarczego powiatu sokołowskiego. Możliwy będzie rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim zajmujących się handlem, produkcją i usługami na rzecz turystów. Powstawanie nowych firm, wzrost inwestycji w regionie, poprawa warunków życia mieszkańców spowoduje w konsekwencji wzrost konkurencyjności powiatu i województwa. Liczymy że wraz z zwiększeniem atrakcyjności naszej oferty powstaną ww. produkty komplementarne świadczone przez przedsiębiorców.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym Mazowsza, a także do zwiększenia spójności przestrzennej województwa. Wg statystyk prawie połowa wszystkich hoteli i obiektów sportowo-rekreacyjnych występujących w woj. mazowieckim znajduje się w Warszawie. Nowoczesna baza turystyczno-rekreacyjna zlokalizowana w powiecie sokołowskim, poza obszarem aglomeracji warszawskiej, wpłynie na zmianę tych tendencji. Realizacja inwestycji podniesie walory estetyczne powiatu, a także przyciągnie turystów pragnących zwiedzić Bielany. Zwiększona zostanie w ten sposób atrakcyjność turystyczna regionu, co jest celem działania 6.2 RPO WM 2007-2013, w który bezpośrednio wpisuje się przedmiotowy Projekt. Nie bez znaczenia jest również zachowanie spójności regionu w kontekście naszych działań propagujących historię militarną Wojska Polskiego oraz zachowania patriotyczne budujące świadomość mieszkańców.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu wystąpi tzw. efekt synergiczny. Będzie on polegał na uzyskaniu zwielokrotnionych korzyści dzięki połączeniu rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej i utworzeniu dodatkowej usług aktywnej turystyki. Kompleksowość realizacji projektu pozwoli stworzyć ofertę usługową dla użytkowników wymagających różnego standardu. Wartość dodana projektu będzie się przejawiała w rozwoju innych sfer gospodarczych, w tym usług okołoturystycznych i rekreacyjnych. Fundacja chce stworzyć ofertę, która będzie interesująca dla turystów ze wszystkich grup wiekowych i o różnych zainteresowaniach. Oferta, która dzięki portalowi informacji turystycznej i przewodnikom w trzech wersjach językowych, będzie skierowana do turystów krajowych i zagranicznych wpłynie na zwiększenie atrakcyjności całego regionu. Wykorzystanie nowoczesnych Technik komputerowych, jak również udostępnienie na portalu możliwości zapoznania się ze wszystkimi atrakcjami, jakie czekają na turystów zwiększy zainteresowanie terenem objętym projektem i wpłynie na wzrost liczby odwiedzających Gminę Bielany. Projekt będzie realizowany przy współpracy z zaproszonymi kooperantami tj.: Muzeum Zbrojownia w Liwie, Panem Maurycym Zającem, właścicielem Pałacu w Patrykozach, Gmina Bielany, Retro Skibniew, Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce. Wynikiem realizacji projektu będzie stworzenie wspólnej oferty programowej opartej na kluczowych czynnikach jak są dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne.

W ramach projektu przewidujemy przygotowanie następujących składników turystycznych:

 • kąpielisko oraz lodowisko w zimę - przygotowanie wspólnego przewodnika
 • przygotowanie wspólnego portalu
 • przejażdżki bryczką i innymi zabytkowymi pojazdami
 • opracowanie szlaku przyrodniczo- historycznego
 • strzelnica, paintball,
 • organizacja pikników oraz wspólnych festiwali
 • wspólna oferta biletowa kooperantów

Ww. oferta będzie budowana w oparciu o walory przyrodnicze regionu, do których najważniejszym należy zaliczyć obszar nadbużańskiego parku narodowego utworzono w dolnym biegu rzeki Bug - obejmującego fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym dominują bory sosnowe, porastające ubogie, piaszczyste siedliska. Wspaniałe ponad 100-letnie bory ze strzelistymi, wysokimi na kilkadziesiąt metrów sosnami, prezentują się znakomicie. W podszyciu dominuje często jałowiec pospolity, natomiast runo borów tworzą między innymi mchy i chronione widłaki. Najczęściej występuje widłak goździsty, ale nierzadkie są też widłak jałowcowaty, spłaszczony i wroniec. Flora parku liczy około 1300 gatunków, w tym 38 gatunków drzew i 59 gatunków krzewów. Występuje tu 60 gatunków chronionych oraz 170 zaliczanych do rzadkich w skali kraju lub regionu, np. wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta, lucerna kolczastostrąkowa i wiele innych. Należy zauważyć że jest to obszar szczególny bo podlegający pod NATURĘ 2000. Powyższe walory zostaną wkomponowane w ofertę turystyczną (wycieczki bryczką konną, wycieczki piesze i rowerowe po lesie itp.).

Podsumowując cel główny projektu jest zbieżny z celem głównym RPO WM: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Projekt przyczyni się do realizacji Celu głównego RPO WM – wywrze pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy poprzez: kształtowanie i wzrost lokalnej, ponadlokalnej i regionalnej tożsamości kulturalnej mieszkańców woj. jako czynnik zakorzeniający aktywności życiowe mieszkańców, w tym zawodowo-gospodarcze w regionie. Służyć temu będzie nowa oferta turystyczna łącząca w sobie walory antropogeniczne (min. militarystyczne obiekty zabytkowe) z walorami przyrodniczymi regionu (przygotowanie szlaku edukacyjnego oraz promocja terenów nadbużańskich