Kultura

Autorem projektu jest Fundacja EXCITA Polonia która w ramach prywatnych zbiorów rozpoczęła budowanie kolekcji wojskowych pojazdów (w kolejnych latach poszerzana o wozy bojowe oraz artylerię).

Fundacja, została ustanowiona przez fundatora: Mariusza Murawskiego w dniu 5 lutego 2014 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Replin Kancelarii Notarialnej Anna Replin z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 lok. 74, Repetytorium A nr 323/2014 oraz aktem notarialnym Aneks do Ustanowienia Fundacji, Repetytorium A nr 563/2014.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1984 r., Nr 21, poz.97 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.

Fundacja posiada osobowość prawną i jako wnioskodawca jest uprawniona do aplikowania w ramach niniejszego konkursu, jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

Fundacja została założona na początku 2014 roku, aby zabezpieczyć obiekty po byłych jednostkach wojskowych, które po likwidacji ulegały dewastacji oraz poszukiwanie i renowacja zabytkowych eksponatów z czasu I i II wojny światowej. Fundacja powołała muzeum, które zajęło się gromadzeniem eksponatów związanych z historią regionalną i wojskową. Równolegle prowadzi działania popularyzujące historię i integrujące społeczność lokalną – organizuje wystawy, spotkania pasjonatów militariów, historii, podróżników. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Fundacja może się pochwalić nawiązaniem współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dzięki posiadanym zasobom Fundacja postanowiła wypromować gminę Bielany i przyciągnąć na ten teren nową grupę turystów związanych z tzw. turystyką militarną, która w Polsce znajduje co raz więcej zwolenników zarówno z kraju jak i zagranicy.

Na zasób Fundacji składają się militaria wojskowe i lotnicze, dokumenty dotyczące techniki wojskowej, fotografie, a także inne dokumenty i pamiątki związane z historią militarną. Wszystkie eksponaty do tej pory były własnością Pana Mariusza Murawskiego, który wniósł je do zasobów instytucji w celu propagowanie jej działań statutowych.

Zgodnie z celami statutowymi do zadań Fundacji należą działania na rzecz:

 • poprawy stanu świadomości historycznej społeczeństwa, wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, pielęgnowania i przekazywania młodemu pokoleniu historii niepodległościowej,
 • propagowania i rozwijania idei wolnego i solidarnego społeczeństwa,
 • gromadzenia i ochrony historycznych przedmiotów i zasobów archiwalnych,
 • prowadzenia badań naukowych, opracowywania i publikowania dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie, wiedzy historycznej,
 • gromadzenia i ochrony zabytków,
 • wspierania muzealnictwa,
 • wspierania Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach,
 • wspierania ruchu kolekcjonerskiego oraz rekonstruktorskiego,
 • ratownictwa i ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego państwa,
 • likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń oraz pomoc ich ofiarom,
 • podnoszenia świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
 • promocja walorów przyrodniczych regionu
 • odzyskania i zabezpieczenia zaginionych, ukrytych, skradzionych czy porzuconych zabytków,
 • wspomagania innych podmiotów w zakresie realizacji statutowych celów Fundacji,
 • wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Współpracujące muzea:

 • Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach,
 • Muzeum Wojska Polskiego,
 • Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej w Kobyłce,
 • Muzeum Zbrojownia w Liwie.